Bezoek ook:

www.algonkin.nl sitemap

www.kerstmarktchalets.com

www.123chalets.com

www.easysetupchalets.com

Tentenverhuur


Correspondentieadres:

Algonkin Tentenverhuur

Planetenlaan 58

5694TR Son en Breugel

Nederland

+31 499 476377

Bedrijfsadres:

Algonkin Tentenverhuur

Ekkersrijt 3106a

5692CC Son en Breugel

Nederland

+31 499 476377


Huurvoorwaarden

Offerte aanvraag

Contact

info@algonkin.nl

+31 499 47637718-10-2016

Copyright©Algonkin vof,

Home Tenten Podia Chalets Ballastblokken Offerte Contact Fotoalbum
Copyricht Tentenverhuur, Podiumverhuur en Chaletverhuur Algonkin vof. www.algonkin.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN van

TENTENVERHUUR ALGONKIN

te SON EN BREUGEL


Versie 6, 18 oktober 2016

1 Begripsomschrijving

Gebruiker:                 Vennootschap onder firma Tentenverhuur Algonkin te Son en Breugel;

Wederpartij:              Degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft   aanvaard;

Vertegenwoordiging:   gebruiker kan alleen rechtsgeldig worden vertegenwoordigd diegene die vermeld staan in het handels register van de   kamer van koophandel voorts door diegene die een schriftelijke verklaring daartoe overlegt. Deze laatste kunnen een   bijzondere beperkte bevoegdheid hebben;

Huurovereenkomst:     de overeenkomst waarbij gebruiker zich verbindt aan wederpartij een zaak in gebruik te verstrekken en de wederpartij   zich verbindt tot de bedongen tegenprestatie;

Huurperiode:              de tijdsspanne van de werking van de huurovereenkomst tussen afhalen, bezorgen, opzetten enerzijds en afbreken,   ophalen, bezorgen anderzijds;


2 Toepasselijkheid

2.1  Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders overeengekomen wordt, geschieden alle (rechts)handelingen van gebruiker uitsluitend en alleen onder het bepaalde in deze algemene voorwaarden;

2.2  Toepasselijkheid van (huur)voorwaarden van wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen;

2.3  De voorwaarden zijn zowel van toepassing op verhuur aan personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf als op verhuur aan particulieren, tenzij hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken;

3 Offerte en opdracht

3.1  Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend. Deze kunnen aan een termijn gebonden zijn;

3.2  Opdrachten en wijzigingen hiervan en/of nadere afspraken worden door gebruiker schriftelijk bevestigd en door beide partijen ondertekend;

3.3  Wederpartij dient zich ten alle tijde te identificeren;

3.4  Onvoorziene wijzigingen in (kost)prijsbepalende bestanddelen van door gebruiker te verhuren zaken kan deze ten alle tijde doorberekenen, tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten;

4 Prijsbepaling en duur van de overeenkomst

4.1  Alle prijzen van de te verhuren zaken gelden af depot Ekkersrijt en zijn exclusief omzetbelasting;

4.2  De prijzen worden bepaald aan de hand van de laatste versie van de prijslijst. Kennelijke vergissingen en fouten in de prijslijst binden gebruiker niet;

4.3  Transportkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen. Tenten en chalets worden alleen op de begane grond geplaatst. Overige zaken worden afgeleverd achter de eerste deur op de begane grond;

4.4  Tenten,Podia en chalets worden door Algonkin opgezet en afgebroken; tenzij anders schriftelijk is overeen gekomen.

4.5  Het tijdstip van afhalen, bezorgen, opzetten, afbreken, ophalen, terugbrengen wordt nader overeengekomen en in de opdrachtbevestiging vastgelegd;

4.6  Het ontbreken van zaken en beschadigingen bij inname-controle vastgesteld, worden tegen kostprijs/ uurtarief in rekening gebracht;

4.7  Wederpartij is gehouden alle redelijke kosten die gebruiker, of een ander namens hem, maakt of nog zal maken wegens het uitvoeren van zijn rechten zowel in als buiten rechte, te vergoeden;

5 Verlenging en overschrijden van de huurtermijn

5.1  Verlengen van de huurtermijn dient schriftelijk overeenkomen te worden en wordt naar rato is rekening gebracht;

5.2  Overschrijden van de overeengekomen huurtermijn leidt tot een huurovereenkomst voor de duur van de overschrijding en kan in rekening worden gebracht;

5.3  Indien gebruiker door de overschrijding jegens derden niet danwel niet behoorlijk kan nakomen en gebruiker deswege aangesproken wordt tot betaling van een schadevergoeding, komt deze voor rekening van wederpartij;

6 Annulering

6.1  Annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden;

6.2  Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de huurtermijn is 100% van de totale huursom verschuldigd; bij annulering tussen 15 en 60 dagen voor aanvang van de huurtermijn 75% en bij annulering meer dan 60 dagen voor aanvang van de huurtermijn 25% van de totale huursom;

6.3  Bij annulering worden geen transportkosten in rekening gebracht, tenzij gebruiker derden voor transport heeft gecontracteerd en gebruiker hierdoor kosten verschuldigd is of wordt;

7 Betaling

7.1         De opdracht is definitief indien 25% van het totaal overeen gekomen bedrag inclusief btw is overgemaakt op rekening van Algonkin handelsonderneming bv.  De tweede betaling 50% van het totale bedrag inclusief btw  dient tussen de 15 en 30 dagen voor levering worden overgemaakt aan Algonkin V.O.F. Het derde betalingsgedeelte 25% dient voor of op de leverings dag te zijn overgemaakt aan Algonkin V.O.F.  Een orginele bankgarantie


7.1  Betaling dient contant te geschieden bij afhalen danwel direct na bezorgen en eventueel opzetten van de gehuurde zaken. Bijkomende kosten na afloop van de huurtermijn worden achteraf in rekening gebracht. Als contante betaling geldt eveneens betaling vooraf op een van de bankrekeningen van gebruiker;

7.2  Indien betaling op rekening overeengekomen wordt, dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Hierna is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Tenzij de wet anders bepaalt, is verrekening of compensatie door de wederpartij niet toegestaan;

7.3  Gebruiker kan van wederpartij betaling van een waarborgsom bedingen. Deze waarborgsom wordt niet gezien als een aanbetaling of vooruitbetaling van (een deel van) de totale huurprijs. Gebruiker is zonder nadere verklaring bevoegd vorderingen die voorvloeien uit een huurovereenkomst de verrekenen met de waarborgsom. Gebruiker kan zekerheidstelling verlangen tot nakoming van betalingsverplichtingen uit huurovereenkomst;

7.4  Girale betalingen kunnen slechts plaatsvinden door overschrijving op een van de rekeningen van gebruiker. Betaling per kas dient te geschieden ter plaatse van het kantoor van gebruiker tijdens de openingstijden, ten overstaan van diegene die tot vertegenwoordiging terzake bevoegd is;

7.5  Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is, is deze tevens gehouden tot betaling van incasso- en overige buitengerechtelijke kosten, alsmede gerechtelijke kosten en wettelijke renten;

7.6  Indien en voorzover er sprake is van gedeeltelijke betaling, geldt deze als eerste de kosten en/of schadevergoeding(en). Onverminderd het recht op volledige betaling;

8 Incassokosten

8.1  Indien wederpartij in verzuim is, komen alle rede­lijke kosten ter verkrij­ging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. Deze bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,- exclusief verschotten;

8.2  Indien gebruiker genoodzaakt is en aantoont redelijkerwijs hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoe­ding in aanmerking;

9 Gebreken en meldingstermijn

9.1  Wederpartij is verplicht onmiddellijk na ontvangst te controleren of de gehuurde zaken overeenstemmen met het vermelde in de huurovereenkomst. Hiernaast is wederpartij verplicht de zaken te controleren op kenbare gebreken;

9.2  Indien het geleverde niet overeenstemt met de huurovereenkomst of indien er, ook tijdens de huurtermijn, een gebrek wordt geconstateerd dient wederpartij dit zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk, te melden bij gebruiker. Wederpartij is verplicht de instructies van gebruiker terzake op te volgen;

9.3  Indien dit redelijkerwijs tot de mogelijkheden behoort, vervangt gebruiker de betreffende zaken;

9.4  Een melding als bedoeld in het tweede lid, ontslaat wederpartij niet van zijn (betalings)verplichting jegens gebruiker;

9.5  Gebreken leiden voor gebruiker tot een inspanningsverbintenis wederpartij in die positie te brengen waarop deze krachtens de overeenkomst recht heeft;

10 Aansprakelijkheid

10.1  Wederpartij is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van de huurprijs, gedurende de huurperiode aansprakelijk voor schade door diefstal, verlies, beschadiging en dergelijke waardoor de zaken niet of in mindere mate beschikbaar of bruikbaar zijn voor gebruiker en/of er waardevermindering optreedt;

10.2  Gedurende de huurtermijn is wederpartij degene die aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de verhuurde zaken, tenzij er sprake is van een oorzaak die volgens maatschappelijke opvattingen voor rekening van gebruiker dient te komen.

10.3  Gebruiker is niet aansprakelijk voor derving van genot door gebreken aan of in de verhuurde zaken, tenzij er sprake is van een oorzaak die volgens maatschappelijke opvattingen voor rekening van gebruiker dient te komen of deze de gebreken kende of behoorde te kennen;

10.4  Iedere aansprakelijk van gebruiker is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald;

11 Gevolgschade

11.1  Gebruiker is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, immateriële schade, winstderving. Desondanks zijn de volgende leden van toepassing.

11.2  Wederpartij is gehouden zijn organisatie voorzover het betreft werkzaamheden die geschieden met gebruikmaking van de gehuurde zaken, zoveel mogelijk zodanig in te richten dat deze werkzaamheden bij het niet beschikbaar zijn van deze zaken normaal doorgang kan vinden;

11.3  Wanneer de bedrijfsvoering van de wederpartij in hoofdzaak of voornamelijk afhankelijk is van het gebruik van de gehuurde zaken, is wederpartij verplicht zich terzake tegen derving van inkomsten te verzekeren en verzekerd te houden. Hiernaast is wederpartij gehouden bij gebreken aan of door de gehuurde zaken al die maatregelen te nemen die de schade (door derving) zoveel mogelijk beperken. De kosten van die maatregelen zijn en blijven voor rekening van wederpartij;

11.4  De leden twee en drie van dit artikel zijn alleen van toepassing op de personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf danwel handelen namens een stichting, vereniging of een ander organisatorisch verband;

12 Overmacht

12.1  Het niet of niet tijdig beschikbaar stellen van de verhuurde zaken of het niet of niet goed functioneren hiervan geeft geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding voor zover er sprake is van overmacht van de zijde van gebruiker;

12.2  Als overmacht geldt elke niet voorziene en/of voorzienbare en/of elke in alle redelijkheid aan gebruiker niet toe te rekenen voorval en/of omstandigheid in de meest ruime zin van het woord, waardoor deze ontijdig of blijvend niet kan nakomen;

13 Verplichtingen van de wederpartij

13.1  Wederpartij is verplicht zich ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. Wederpartij is verantwoordelijk als bedoeld in de eerste volzin voor al diegene die verblijven in en om de gehuurde zaken en/of hiervan gebruik maken. Dit geldt tevens voor de naleving van het gestelde in deze algemene voorwaarden;

13.2  Gebruiker of anderen namens hem hebben ten alle tijde toegang tot het terrein waarop of de ruimte waarin de gehuurde zaken zich bevinden;

13.3  Het is wederpartij verboden het gehuurde door te verhuren;

13.4  Na aankomst van het gehuurde in het depot wordt het gehuurde gecontroleerd. Eventuele ontbrekende zaken en beschadigingen worden wederpartij in rekening gebracht;

13.5  Wederpartij is niet gerechtigd de gehuurde zaken te modificeren;

13.6  Wederpartij is niet gerechtigd zaken in, op of aan het gehuurde te bevestigen;

13.7  Het aanvragen van vergunningen en de hieraan verbonden kosten zijn voor verantwoording en rekening van wederpartij;

13.8  Wederpartij is verantwoordelijk voor het kennis nemen, uitvoeren en toezicht op door brandweer en overheidsinstanties gestelde regels en voorschriften;

13.9  Indien tijdens de huurperiode gebreken en dergelijke worden geconstateerd die naar maatschappelijke opvattingen direct ter kennis van gebruiker dienen te worden gebracht is wederpartij hiertoe gehouden;

13.10 Wederpartij dient ten aanzien van het verhuurde verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid of voor de huurtermijn een verzekering wegens wettelijke aansprakelijkheid af te sluiten;

13.11 De gehuurde zaken dienen schoon terugbezorgd te worden. Indien aan het gestelde in de vorige zin niet is voldaan worden schoonmaakkosten in rekening gebracht. Wederpartij is verplicht de schoonmaakinstructies van gebruiker op te volgen;

13.12 Wederpartij dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op de verhuurde zaken aanwezig zijn, danwel vanwege gebruiker worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen;

13.13 Het ophangen van papieren slingers is in verband met brandgevaar en kleurschade verboden;

13.14 Gehuurde zaken die naar hun aard niet aan weersinvloeden blootgesteld mogen worden, dienen hiertegen beschermd te worden;

13.15 Wederpartij is verplicht de gehuurde zaken aan het einde van de huurtermijn voorzover ook zo aangeleverd gedemonteerd en/of in kratten of andere transporthulpmiddelen ter beschikking van gebruiker te stellen. Indien aan het gestelde in de vorige zin niet voldaan wordt, worden kosten in rekening gebracht;

14 Geschillen

14.1  In geval van een geschil voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, al dan niet met gebruikmaking van een onafhankelijke derde;

14.2  Indien het onmogelijk is gebleken tot een minnelijke schikking te komen, wordt het geschil, met uitzondering van zaken die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, beslecht door de bevoegde Kantonrechter van het Arrondissement 's Hertogenbosch dan wel de kantonrechter van het arrondissement waarin de wederpartij domicilie gekozen heeft, zulks naar keuze van gebruiker;

14.3  Gebruiker zal zich terstond na het ontstaan van het geschil schriftelijk beroepen op het gestelde in het eerste lid;

15 Ontbinding huurovereenkomst

15.1  Gebruiker is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de wederpartij tijdens de huurperiode en ook daarna ernstig tekort komt in de nakoming van de verbintenissen uit huurovereenkomst;

15.2  Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de wederpartij verplicht aan gebruiker de schade te vergoeden die deze hierdoor lijdt;

15.3  Het gestelde in het voorgaande lid laat het recht op andere (wettelijke) schadevergoeding onverlet;


16 Citeertitel en geldigheid

Deze algemene voorwaarden kunnen aangehaald worden als Algemene Voorwaarden van de vennootschap onder firma Tentenverhuur Algonkin vof  te Son en Breugel versie 6, 18 oktober, 2016`.Copyright Tentenverhuur, Podiumverhuur en Chaletverhuur Algonkin vof. www.algonkin.nl
Home Tenten Podia Chalets Ballastblokken Offerte Contact Fotoalbum